บทบาทหน้าที่คณะทำงานความร่วมมือกับต่างประเทศฯ

1. ประสานงานการดำเนินการจัดทำโครงการความร่วมมือของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสถาบันต่างประเทศ

2. ดูแล และเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. กำกับ ติดตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

4. แสวงหาหน่วยงาน องค์กร และสถาบันในต่างประเทศ เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือตามกรอบทางวิชาการของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

5. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์สู่สากล

6. จัดทำสรุป ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารทุก 3 เดือน

7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์