บทบาทหน้าที่คณะทำงานการจัดการความรู้

1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2. กำหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย
3. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
4. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ทั้งจากภายใน และภายนอกสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
5. รวบรวมความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
6. นำความรู้ที่ได้จากการจัดความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
7. จัดทำสรุป ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลดำเนินงานเป็นเอกสารทุก 3 เดือน
8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์