คำสั่งต่างๆ

-คำสั่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ

-เอกสารเสนอหัวข้อ

-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาหลักสูตรและการสอน

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารการศึกษา

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา การแนะแนว

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา การศึกษานอกระบบ