คณะทำงานฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

1. รายชื่อคณะทำงานฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
2. บทบาทหน้าที่คณะทำงานฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3. ผลการดำเนินงานคณะทำงานฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์