คณะทำงานของสาขาวิชา

1. วิชาการ

2. บริการวิชาการและสาธิตเสริมสมอง

3. วารสารสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

4. การจัดการความรู้

5. พัฒนางานวิจัย

6. ศูนย์ประยุกต์ทางวิชาการ

7. ฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

8. ความร่วมมือกับต่างประเทศ