คณะกรรมการบริหาร

 

รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.นิรนาท แสนสา
รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
กรรมการ
รศ.ดร.สารีพันธ์ ศุภวรรณ
กรรมการ
รศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
กรรมการ
รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
กรรมการ
ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
กรรมการ
รศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
กรรมการ
รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
กรรมการ
รศ.ดร.ดวงเดือน พิณสุวรรณ์
เลขานุการ