แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

nitipat

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ : จิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

Nitipat.Mek@stou.ac.th

02-504-8576

Wanlapha

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว และการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ : การแนะแนวจิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย จิตวิทยาการทำงานอย่างมีความสุข การพัฒนาเครื่องมือ การพัฒนากิจกรรมแนะแนวของการวิจัย การเป็นที่ปรึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา

Wunlapa.Sab@stou.ac.th

02-504-8580

niranart1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ : การแนะแนว การปรึกษาเชิงจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา

Niranart.San@stou.ac.th

02-504-8563

NJS-1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สส. บ. สังคมสงเคราะห์(สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท  
ปริญญาเอก ศศ. ด.(หลักสูตรโท-เอกต่อเนื่อง) จิตวิทยา(แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : Individual Counseling, Group Counseling, Positive Psychology

Jirasuk.suk@stou.ac.th

02-504-8579

รูป_จุรีรัตน์ นิลจันทึก

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  วท.บ. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท   ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก  ศศ.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ :  Individual Counseling, Group Counseling, Humanistic-Existential Therapy, Qualitative Research

Chureerat.nil@stou.ac.th

02-504-8578