แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ

S__42311736-2

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษานอกระบบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ใหญ่

chanoknart.boo@stou.ac.th

02-504-8526

piyapong

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาโท ศศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม  ส่งเสริมการเกษตร และ การฝึกอบรม

saisophon2503@gmail.com

02-504-8541

อาจารย์ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว ศึกษาศาสตร์-4

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ. (เกียรตินิยม) (การศึกษาตลอดชีวิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาเพื่อความเป็นไท การศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

Likhasit.Put@stou.ac.th

02-504-8534