แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

vandee1

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปริญญาโท ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยเชิงปริมาณ การสร้างเครื่องมือวิจัย
การวัดผล การประเมินโครงการ/หลักสูตร

Vandee.San@stou.ac.th

02-504-8558

sungworn

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยมศึกษา (เคมี-วิทยาศาสตร์)) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ph.D. (Measurement and Quantitative Methods) Michigan State University, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ : การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติวิเคราะห์ขั้นสูง ทฤษฏีการทดสอบแนวใหม่ การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม R , SPSS, HLM, LISREL และ MPLUS เพื่อการวิจัยและการทดสอบทางการศึกษา

Sungworn@hotmail.com

02-504-8574

nalinee

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา การวิจัยการศึกษา

Nalinee_na_nakorn@hotmail.com

02-504-8573

a

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทวิโรฒ
ปริญญาเอก กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ : สถิติและวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ

Sasiton.Bua@stou.ac.th

02-504-8557

ปรารถนา แก้ไข

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (สาขาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา สถิติและคณิตศาสตร์

purimpratch.ks21@gmail.com

02-504-8572